3DS 破解手册

最完整的 3DS 破解教程手册,教你如何从原厂主机破解成 boot9strap。

Learn More

Wii U 破解手册

最完整的 Wii U 破解手册,教你从原厂主机破解成 Coldboot Haxchi。

Learn More

Vita 破解手册

最完整的 PS Vita (TV) 破解手册,教你从原厂主机破解成 HENkaku Ensō。

Learn More